XIX Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2020-11-06, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Głosowanie dotyczące wycofania punktu 10...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu...)

3.Przyjęcie Protokołu nr XVIII/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr XVIII/20 poprzedn...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia w...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Babiak w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ceny skupu...)Głosowanie (Głosowanie nad propozycją pozostawienia...)

11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Mchowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nie...)

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bogusławice stanowiącej własność Gminy Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia z...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia G...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia G...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowyc...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu u...)

18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółoweg...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia w...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ro...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20…-odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowani...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Babiak

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia o...)

24.Wnioski i zapytania radnych.

25.Wnioski i zapytania sołtysów.

26.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

27.Wolne wnioski i informacje.

28.Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Babiak.