XVI Sesja Absolutoryna Rady Gminy Babiak

w dniu 2020-06-17, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

3.Przyjęcie Protokołu nr XV/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr XV/20 poprzedniej...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Raport o stanie Gminy Babiak:

a.przedstawienie raportu Gminy,

b.debata nad raportem Gminy,

c.głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Babiak za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu:

a.sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Babiak za 2019 rok,

b.informacja o stanie mienia Gminy Babiak,

c.sprawozdanie finansowe Gminy Babiak za 2019 rok,

d.zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

e.ustosunkowanie się Wójta Gminy do opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

f.ewentualne żądanie Rady Gminy dot. przedłożenia przez Wójta dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego,

g.stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające ocenę z wykonania budżetu gminy Babiak za 2019 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,

h.zapoznanie z opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babiak w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Babiak z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,

i.zapoznanie z opinią Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy dot. wykonania budżetu gminy za 2019 rok,

j.dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i nad sprawozdaniem finansowym Gminy za 2019 rok,

k.głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

l.głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Babiak na rzecz Gminy Koło na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Babiak na rzecz Gminy Wierzbinek na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Babiak

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnego klubu dziecięcego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gm...)

15.Wnioski i zapytania radnych.

16.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

17.Wolne wnioski i informacje.

18.Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Babiak.