XIV Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2020-03-11, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenia do por...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenia do por...)

3.Przyjęcie Protokołu nr XIII/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr XIII/20 poprzedni...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania mu statutu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kl...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Ozorzyn.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ozorzyn stanowiącej własność Gminy Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości w miejscowości Osówie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieru...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pr...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Korzecznik-Szatanowo stanowiącej własność Gminy Babiak.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenia do por...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania zadania pn: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Babiak ”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Reg...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opi...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

18.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji programu współ...)

19.Wnioski i zapytania radnych.

20.Wnioski i zapytania sołtysów.

21.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

22.Wolne wnioski i informacje.

23.Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Babiak.