XII Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2020-01-03, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenia do obr...)

3.Przyjęcie Protokołu nr XI/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem Protokołu nr X...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem Informacji Prz...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030:

a)przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem,

b)przedstawienie opinii stałych komisji Rady,

c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d)przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,

e)dyskusja nad proponowanymi przez Wójta autopoprawkami, ich przegłosowanie,

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem autopoprawek w...)

f)podjęcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przyjętymi poprawkami.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęcie uchwały Wielolet...)

8.Uchwalenie budżetu Gminy Babiak na 2020 rok:

a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)przedstawienie opinii stałych komisji Rady,

c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d)ustosunkowanie się Wójta do uwag, zastrzeżeń i wniosków,

e)przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,

f)dyskusja nad proponowanymi przez Wójta autopoprawkami, ich przegłosowanie,

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem autopoprawek d...)

g)dyskusja nad wnioskami zgłoszonymi przez komisje, radnych oraz ich przegłosowanie

h)podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały budżeto...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/93/15 Rady Gminy Babiak z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały z...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Babiak na rok szkolny 2019/2020

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych na 2020 rok.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęcie uchwały w spraw...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spra...)

15.Sprawozdania roczne z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Babiak

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania r...)

16.Wnioski i zapytania radnych.

17.Wnioski i zapytania sołtysów.

18.Odpowiedzi na wnioski i zapytania

19.Wolne wnioski i informacje.

20.Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Babiak.