XI Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2019-11-08, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

3.Przyjęcie Protokołu nr X/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcia Protokołu nr X/19 poprzedniej...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Przyjęcia sprawozdania z działalności Wó...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Przyjęcia informacji Przewodniczącego Ra...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20…- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia te...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Babiaku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Babiak w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ceny skupu ży...)Głosowanie (Przyjęcie propozycji podniesienia podatk...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

18.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok.

19.Wnioski i zapytania radnych.

20.Wnioski i zapytania sołtysów.

21.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

22.Wolne wnioski i informacje.

23.Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Babiak.