X Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2019-09-25, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzeniu punktu...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu...)

3.Przyjęcie Protokołu nr IX/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr IX/19 poprzedniej...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na  realizację zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej na  terenie Gminy Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie : ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych oraz niektórych innych składników wynagradzania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie : ustalenia r...)Głosowanie (Odroczenie głosowania w sprawie podjęcia...)Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały Pana Ra...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wysokości sta...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatk...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bogusławice,

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawien...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny w miejscowości Zwierzchociny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dar...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kole.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)Głosowanie (Głosowanie dotyczące wyboru członków do...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr IX/103/2019 Rady Gminy Babiak z dnia 09 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę nr XII/93/15 Rady Gminy Babiak z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Janowice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

19.Wnioski i zapytania radnych.

20.Wnioski i zapytania sołtysów.

21.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

22.Wolne wnioski i informacje.

23.Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Babiak.