VII Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2019-05-31, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Prezentacja porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Wprowadzenie punktu: Podjęcie uchwały w...)Głosowanie (Wprowadzenie punktu: Podjęcie uchwały...)Głosowanie (Wprowadzenie punktu: Podjęcie uchwały w...)

3.Przyjęcie Protokołu nr VI/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr VI/19 poprzednie...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Raport o stanie Gminy Babiak:

a)przedstawienie raportu Gminy,

b)debata nad raportem Gminy,

c)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Babiak za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu:

a)sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Babiak za 2018 rok,

b)informacja o stanie mienia Gminy Babiak,

c)sprawozdanie finansowe Gminy Babiak za 2018 rok,

d)zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

e)ustosunkowanie się Wójta Gminy do opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

f)ewentualne żądanie Rady Gminy dot. przedłożenia przez Wójta dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego,

g)stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające ocenę z wykonania budżetu gminy Babiak za 2018 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,

h)zapoznanie z opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babiak w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Babiak z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,

i)zapoznanie z opinią Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy dot. wykonania budżetu gminy za 2018 rok,

j)dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i nad sprawozdaniem finansowym Gminy za 2018 rok,

k)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

l)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej...)

11.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/84/19 Rady Gminy Babiak z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2019 pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Ozorzyn G-492547- etap II o długości 0,137 km i drogi gminnej Brdów – Ostrowy G-492540 – etap II o długości 0,638 km"

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/41/19 z 15 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu gminy Babiak, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w miejscowości Zakrzewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Wnioski i zapytania radnych.

16.Wnioski i zapytania sołtysów.

17.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

19.Wolne wnioski i informacje.

19.Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Babiak.