IV Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2019-02-15, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Prezentacja porządku obrad Sesji.

3.Przyjęcie Protokołu nr III/18 poprzedniej sesji Rady Gminy.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków- rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatk...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babiak Telekomunikacji Polskiej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawien...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babiak Panu Zenonowi Olejnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawien...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babiak Panu Adamowi Racinowskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawien...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babiak Pani Irenie Jędrzejczak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawien...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawie...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Babiak „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Babiak na lata 2019 – 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gm...)

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Babiak na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

21. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Babiak – aktualizacja załączników.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu po...)

22.Przyjęcie chwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Babiak.

Głosowanie (Przyjęcie chwały w sprawie udzielenia po...)

23. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych za 2018 rok.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdanie z działalności Ko...)

24.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.

Głosowanie (Przyjecie sprawozdania z działalności Ko...)

25.Wnioski i zapytania radnych.

26.Wnioski i zapytania sołtysów.

27.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

28.Wolne wnioski i informacje.

29.Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Babiak.