III Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2018-12-28, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Wycofanie pkt 7. Uchwały w sprawie zmian...)Głosowanie (Wprowadzenie w pkt 7. Podjęcie uchwały w...)

3.Przyjęcie Protokołu nr II/18 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr II/18 poprzedniej...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyk...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2019-2028

Głosowanie (Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finanso...)

10.Uchwalenie budżetu gminy Babiak na 2019 rok - przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

11.Uchwalenie budżetu gminy Babiak na 2019 rok - przedstawienie opinii stałych komisji Rady,

12.Uchwalenie budżetu gminy Babiak na 2019 rok - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

13.Uchwalenie budżetu gminy Babiak na 2019 rok - ustosunkowanie się Wójta do uwag, zastrzeżeń i wniosków,

14.Uchwalenie budżetu gminy Babiak na 2019 rok - przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,

15.Uchwalenie budżetu gminy Babiak na 2019 rok - dyskusja nad proponowanymi przez Wójta Gminy autopoprawkami, ich przegłosowanie,

Głosowanie (Uchwalenie budżetu gminy Babiak na 2019...)

16.Uchwalenie budżetu gminy Babiak na 2019 rok - dyskusja nad wnioskami zgłoszonymi przez komisje, radnych oraz ich przegłosowanie,

17.Uchwalenie budżetu gminy Babiak na 2019 rok - podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.

Głosowanie (Uchwalenie budżetu gminy Babiak na 2019...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy K...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy K...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzi...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawien...)

22.Wnioski i zapytania radnych.

23.Wnioski i zapytania sołtysów.

24.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

25.Wolne wnioski i informacje.

26.Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Babiak.