XXX Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2021-12-29, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Głosowanie nad wyłączeniem z porządku ob...)

3.Przyjęcie Protokołu nr XXIX/21 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr XXIX/21 poprzedni...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2021 – 2031.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

8.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2022 – 2032:

a)przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem,

b)przedstawienie opinii stałych komisji Rady,

c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d)przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,

e)dyskusja nad proponowanymi przez Wójta autopoprawkami, i ich przegłosowanie,

Głosowanie (Głosowanie nad proponowanymi przez Wójta...)

f)podjęcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przyjętymi poprawkami.

Głosowanie (Podjęcie uchwały Wieloletniej Prognozy F...)

9.Uchwalenie budżetu Gminy Babiak na 2022 rok:

a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)przedstawienie opinii komisji stałych Rady,

c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d)ustosunkowanie się Wójta do uwag, zastrzeżeń i wniosków,

e)przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,

f)dyskusja nad proponowanymi przez Wójta autopoprawkami, i ich przegłosowanie,

Głosowanie (Głosowanie nad proponowanymi przez Wójta...)

g)dyskusja nad wnioskami zgłoszonymi przez komisje, radnych, oraz ich przegłosowanie,

Głosowanie (Głosowanie nad propozycją radnego .... d...)

h)podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.

Głosowanie (podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyj...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów gminy Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targow...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Kiejsze w drodze przetargu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruc...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmo...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy Babiak na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy K...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babiak na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy K...)

18.Wnioski i zapytania radnych.

19.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

20.Wolne wnioski i informacje.

21.Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Babiak.