XXVIII Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2021-10-29, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenia do por...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenia do por...)

3.Przyjęcie Protokołu nr XXVII/21 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr XXVII/21 poprzedn...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2021 – 2031.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Babiak w 2022 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ceny skupu ży...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/74/19 Rady Gminy Babiak z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/75/19 Rady Gminy Babiak z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2022 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Babiak na lata 2021 – 2026”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletnieg...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Babiak na lata 2021 – 2024”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pr...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie geodezyjnym Podkiejsze.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ozorzyn stanowiącej własność Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

18.Wnioski i zapytania radnych.

19.Wnioski i zapytania sołtysów.

20.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

21.Wolne wnioski i informacje.

22.Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Babiak.