XXV Sesja Rady Gminy Babiak.

w dniu 2021-06-23, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

3.Przyjęcie Protokołu nr XXIV/21 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr XXIV/21 poprzedn...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Raport o stanie Gminy Babiak:

a)przedstawienie raportu o stanie Gminy,

b)debata nad raportem o stanie Gminy,

c)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Babiak za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu:

a)sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Babiak za 2020 rok,

b)informacja o stanie mienia Gminy Babiak,

c)sprawozdanie finansowe Gminy Babiak za 2020 rok,

d)zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

e)ustosunkowanie się Wójta Gminy do opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

f)ewentualne żądanie Rady Gminy dot. przedłożenia przez Wójta dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego,

g)stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające ocenę z wykonania budżetu gminy Babiak za 2020 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,

h)zapoznanie z opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babiak w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Babiak z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,

i)zapoznanie z opinią Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy dot. wykonania budżetu gminy za 2020 rok,

j)dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i nad sprawozdaniem finansowym Gminy za 2020 rok,

k)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok,

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

l)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2021-2031.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego położonego w miejscowości Zakrzewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości w miejscowości Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieru...)

13.Wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

14.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Babiak.