XXIV SESJA RADY GMINY BABIAK

w dniu 2021-05-28, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

3.Przyjęcie Protokołu nr XXIII/21 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr XXIII/21 poprzedn...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Babiak na lata 2021-2031.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej z budżetu Gminy Babiak na rzecz Gminy Wierzbinek na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finans...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regula...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/154/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania zadania pn.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Babiak”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

13.Wnioski i zapytania radnych.

14.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Babiak.