XXII Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2021-03-12, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu...)

3.Przyjęcie Protokołu nr XXI/21 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem Protokołu nr X...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwały Rady.

Głosowanie (Głosowanie nad sprawozdaniem z działalno...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (głosowanie nad informacją Przewodniczące...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Babiak na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Babiak na rzecz Gminy Koło na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Ozorzyn.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brdów stanowiącej własność Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawien...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Osówie stanowiącej własność Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kiejsze stanowiącej własność Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębno Królewskie stanowiącej własność Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babiak w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zw...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji na lata 2021-2024".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez P. S. w zakresie masowych dyskryminacji i wywierania wpływu na mieszkańców Gminy Babiak poprzez wprowadzenie masowych szczepień.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzeń petycji wniesionej przez T. G. dotyczącej ochrony prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium Gminy Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzeń pe...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

21.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji programu współ...)

22.Wnioski i zapytania Radnych.

23.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

24.Wolne wnioski i informacje.

25.Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Babiak.