XX Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2020-12-18, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad sesji.

Głosowanie (Włączenie punktu Podjęcie uchwały w spra...)Głosowanie (Włączenie punktu Podjęcie uchwały w spra...)Głosowanie (Włączenie punktu Podjęcie uchwały a spra...)Głosowanie (Włączenie punktu Podjęcie uchwały a spra...)

3.Przyjęcie Protokołu nr XIX/20 poprzedniej Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr XIX/20 poprzednie...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę nr 29/1257/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia sk...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyk...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Dąbie zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia- ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

13.Podjęcie uchwały a sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały a sprawie Planu Pracy K...)

14.Podjęcie uchwały a sprawie Planu Pracy Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały a sprawie Planu Pracy K...)

15.Wnioski i zapytania radnych.

16.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

17.Wolne wnioski i informacje.

18.Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Babiak.